תקנון

תקנון אתר הקניה אונליין: LA BIONDA TLV

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המקוון של la bionda tlv (להלן: "האתר")

אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר, טרם פניתם לגלוש באתר, ו/ או לעשות בו שימוש כלשהו ו/ או לרכוש ממגוון המוצרים והפריטים שלנו.

נבקש להדגיש בפניכם כי כל המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד la bionda tlv, לעניין האמור בתקנון האתר ו/ או לעניין ביצוע פעולות בו ו/ או תוצאותיהן.

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים, שלא לומר נדרשים, שלא לעשות באתר כל שימוש ו /או לבצע פעולה במסגרתו.

 1. כללי

1.1.             האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

1.2.             la bionda tlv שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

1.3.             בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.3.1.          גולש- אדם ו/ או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.

1.3.2.          קונה- גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/ או מוצרים באתר.

1.3.3.          קניה ו/ או רכישה- קניית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.             האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם- זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/ או כל גוף ו/ או ישות משפטית באשר היא.

1.5.             la bionda tlv שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/ או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה זה תגברנה ההוראות של התקנון המיוחד שתקבע la bionda tlv על הוראות תקנון זה.

1.6.             la bionda tlv זכאית לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת לפי שיקול דעתה.

התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.

שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.

 1. זכות לביצוע קניה באתר 

2.1.             ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:

2.1.1.         תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה.

2.1.2.        מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל/ pay pal אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר על פי שיקול הדעת של la bionda tlv.

 1. ביצוע רכישה באתר

3.1.            תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות pay pal.

3.2.            כמו כן עומדות ללקוח אפשרויות נוספות לתשלום: העברה בנקאית או תשלום בעת איסוף עצמי ממשרדי האתר. לפרטים יש ליצור קשר עם la bionda tlv

3.3.            תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/ או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי la bionda tlv.

 1. תנאי מכירה

4.1.            תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

4.2.            המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

4.3.            ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי la bionda tlv ליצור קשר עם הקונה, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה.

במקרה זה לא יהיה la bionda tlv לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי la bionda tlv בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

4.4.            במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/ או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/ או במחירו ו/ או בפרט מידע מהותי אחר, ו/ או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים ב-

la bionda tlv ואינם בשל רשלנותו, la bionda tlv לא תוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את la bionda tlv. במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד

la bionda tlv.

 1. נתונים

5.1.            גולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

5.1.1.        שם פרטי ושם משפחה או שם תאגיד.

5.1.2.        מס' תעודת זהות או מס' תאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').

5.1.3.        כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.

5.1.4.        מס' טלפון נייד של הגולש.

5.1.5.        כתובת דואר אלקטרוני של הגולש.

5.1.6.        מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.

5.1.7.        זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

5.2.           הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם ל- la bionda tlv את מחירו הנקוב באתר.

הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת pay pal תעביר ל- la bionda tlv את הסכום בו התחייב הקונה.

5.3.           האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.

רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל la bionda tlv יהוו ראיה לכאורה, לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

5.4.           בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/ או מסירת פרטים כוזבים ו/ או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז- 1977.

La bionda tlv תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/ או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/ או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.

כמו-כן, תהיה la bionda tlv רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

5.5 la bionda tlv  מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידה לגורמים שלישיים חיצוניים.

 1. מוצרים באתר

6.1.           המוצרים המוצעים למכירה באתר, הדגמים והכמויות יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של la bionda tlv.

6.2.           la bionda tlv רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/ או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.

6.3.           la bionda tlv תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה.

6.4.           במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 15 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה ששילם.

 1. תשלום 

7.1.           בכל מקרה שבו תסרב חברת pay pal לאפשר ל-  la bionda tlv  לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן, לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.2.           הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש, בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת pay pal לגביית התמורה.

מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.

7.3.           התמורה תשולם באמצעות pay pal בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.

 1. אחריות 

8.1.           אחריות la bionda tlv למוצרים, מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

8.2.           האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/ או היבואן של המוצר על פי דין.

8.3.           la bionda tlv תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

8.3.1.        המוצר הוחזר ל- la bionda tlv תוך 14 יום.

8.3.2.        המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

8.3.3.        שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר, והלקוח יתיר ל- la bionda tlv להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או ליבואן המוצר.

 1. ביטול רכישה 

9.1.           ביטול רכישה על ידי הקונה

9.1.1.        ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

9.1.2.        ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה

תוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

9.1.2.1.     ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי

המאוחר מביניהם.

9.1.2.2.     הודעה על ביטול תימסר בדוא"ל ו/ או בדואר.

9.1.2.3.    בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם תחויב la bionda tlv על ידי חברת pay pal.

9.1.2.4.    עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.

9.1.2.5.     לא יתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב במיוחד על פי הזמנת הלקוח.

9.2.           ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה

9.2.1.        בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.

9.2.2.        כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

9.2.3.        עלות משלוח החזרת המוצר תהיה על חשבון la bionda tlv.

9.2.4.        המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

9.2.5            פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא

סכום התמורה אותו התחייב לשלם ל- la bionda tlv.

 1. תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים

10.1.        התמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים.

10.2.         la bionda tlv אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים אשר מועלים על ידי הגולשים.

10.3.        אין בתמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה

כלשהם מטעם la bionda tlv ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

10.4.        גולשים מנועים מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:  תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה,  עבירות, פליליות או אזרחיות,פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/ או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

10.5.        האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/ או עלולים לפגוע באתרו/ או בצד שלישי כלשהו,והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

10.6.        התכנים שמוסר גולש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ואין ביכולת la bionda tlv לדעת אילו תגובות יגררו התכנים הללו.

10.7.        לפיכך, la bionda tlv לא תישא כלפי הגולש, או מי מטעמו, באחריות לתגובות אלו או לכל תוצאה אחרת שתיגרם.

10.8.        la bionda tlv לא תישא באחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, בכל מכשיר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

10.9.        במשלוח תכנים לפרסום באתר, מקנה הגולש ל- la bionda tlv רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו.

10.10.      יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר  ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים,פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/ או הפסד ו/ או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/ או שימוש באתרי אינטרנט ו/ או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

11.11.      la bionda tlv שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר המפורסם באתר.

11.12.      ל- la bionda tlv שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה על ידי הגולשים.

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני 

12.1.        מובהר כי החומרים המוצגים באתר, לרבות טקסטים ותמונות מטעם

la bionda tlv מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ- la bionda tlv

12.2.        כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי, המידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של la bionda tlv  ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי la bionda tlv בנוגע לזכויות אלה ולא יתאפשר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור la bionda tlv.

12.3.        כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות ותוכניות,

מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים,סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר

אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של

la bionda tlv ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

 1. מקום שיפוט 

מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/ או תביעה של גולש ו/ או קונה כלפי la bionda tlv יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב.

 1. אספקת מוצרים

המוצר ישלח ע"י דואר ישראל בדואר רשום ומבוטח/ בדואר שליחים עד הבית.

זמני הגעת המשלוח לפי דואר ישראל/ דואר שליחים עד הבית, הינם עד 7 ימי עסקים.
לתשומת ליבך: ימי שישי, שבת וערבי חג אינם נחשבים כימי עסקים.

La bionda tlv הינה אחראית לפריט עד אספקתו הסופית לנמען.

 1. החזרת מוצרים

ניתן להחזיר את המוצר באריזתו המקורית עם חשבונית מס מקור ולקבל החזר כספי בתוך שבוע מיום קבלת המוצר.